• Rekrutacja 2021/22

     • Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

      Liceum Ogólnokształcącego

      w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II

      w Markach na rok szkolny 2021/2022

       

      1. Podstawa prawna

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 poz. 4.)
      2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737).
      3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

      Charakterystyka oddziałów klasy pierwszej

      W roku szkolnym 2021/2022 planowane są trzy oddziały klasy pierwszej:

      Oddział IA

      profil matematyczno-informatyczny

      • przedmioty rozszerzone : matematyka, informatyka, język angielski;
      • przedmioty profilujące: multimedia i grafika komputerowa, programowanie i algorytmika
       

      Oddział IB

      profil pedagogiczno-psychologiczny

      • przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski;
      • przedmioty profilujące: podstawy pedagogiki psychologii
       

      Oddział IC

      profil menadżersko - prawny

      • przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie,  język angielski;
      • przedmioty profilujące: podstawy zarządzania i marketingu, edukacja prawna

       

      We wszystkich oddziałach (IA, IB, IC) obowiązkowe jest nauczanie dwóch języków obcych:

      • język angielski - obowiązkowy dla wszystkich uczniów,
      • język niemiecki/rosyjski/hiszpański – jeden do wyboru nauczany jako kontynuacja lub od podstaw.
       

      3. Kryteria rekrutacji

      O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

       • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki języka obcego nowożytnego (angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański) i jednego wybranego przedmiotu (historia , wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, geografia, fizyka)
       • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
       • szczególne osiągnięcia ucznia
       • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
       • aktywność społeczną.

      1. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się następujące ilości punktów:

      • celujący – 18 punktów
      • bardzo dobry – 17 punktów
      • dobry – 14 punktów
      • dostateczny – 8 punktów
      • dopuszczający – 2 punkty.
       

      Obliczane są punkty za oceny z 4 przedmiotów:

      • język polski,
      • matematyka,
      • język obcy (angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański) – wybiera się ocenę najwyższą,
      • jednego spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, geografia, fizyka - wybiera się ocenę najwyższą.
       

      Za oceny na świadectwie kandydat może otrzymać maksymalnie 72 punkty.

       

      2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

      3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

      język polski

      wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)

      matematyka

      wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)

      język obcy nowożytny

      wynik procentowy egzaminu x 0,30 (maksymalnie 30 pkt)

       Za wynik egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

      4. Punkty za osiągnięcia.

      1)Za szczególne osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych lub zawodach sportowych przyznaje się kandydatowi dodatkowe punkty:

      a) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty za uzyskanie:

      • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
      • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
      • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
       

      b) w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim za uzyskanie:

      • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
      • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
      • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
       

      c) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
      • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
      • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
      • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
      • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,
       

      d) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty za uzyskanie:

      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
      • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
      • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
      • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
      • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
      • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
       

      e) w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu:

      • międzynarodowym – 4 pkt.
      • krajowym – 3 pkt.
      • wojewódzkim – 2 pkt.
      • powiatowym – 1 pkt.
       

      2) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów i na takim samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

      3) Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      5. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
       
      6. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

      a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

      celującym – przyznaje się po 35 punktów,
      bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
      dobrym – przyznaje się po 25 punktów
      dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
      dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
      1.  

      b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

      celującym - przyznaje się po 30 punktów,
      bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
      dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
      dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
      dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
       

      7. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

      8. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200.

      4. Zasady rekrutacji

       

      1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 oraz wyznacza jej przewodniczącego.

      2. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego miasta stołecznego Warszawy w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego:

      • w trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania kandydat, składając wniosek, określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,
      • jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
      • kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
       

      3. Kandydaci, który uzyskali kwalifikującą do przyjęcia liczbę punktów zostaną umieszczeni na liście przyjętych po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

      5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

       

      1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

      2.  przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

      1. łączna ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych (za świadectwo, za egzamin ósmoklasisty, za osiągnięcia),
      2. w przypadku jednakowej ilości punktów w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
      3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są również pod uwagę następujące kryteria:
       • wielodzietność rodziny kandydata;
       • niepełnosprawność kandydata;
       • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
       • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
       • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
       • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
       • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      6. Wymagane dokumenty.

      1. Wniosek - kandydat wypełnia go w elektronicznym internetowym systemie rekrutacji, drukuje, potwierdza swoim podpisem oraz podpisem co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna i dostarcza do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zs1@marki.pl.
      2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).
      3. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne.
      4. Podpisane zaświadczenia uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły.
       

      7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

       

      Działania kandydata i komisji rekrutacyjnej odbywają się w terminach i według harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży ustalonego i ogłoszonego przez Ministra Edukacji  i  Nauki. Wymieniony harmonogram stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

      8. Rekrutacja uzupełniająca

       

      W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji w podstawowym terminie pozostaną wolne miejsca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

      Kandydaci wypełniają i składają wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu dostępnym w szkole  stanowiącym  Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

      9. Tryb odwoławczy

      1. W terminie do 5 sierpnia 2021 r. (w rekrutacji uzupełniającej do 26 sierpnia 2021r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
      2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.1.
      3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
      4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
       

      10. Ustalenia końcowe

       

      1. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o przepisy ogólne dotyczące rekrutacji.
      2. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy lub obcokrajowca decyduje dyrektor szkoły.
      3. Regulamin rekrutacji podlega ogłoszeniu w systemie rekrutacji internetowej, na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach i w holu głównym szkoły na tablicy ogłoszeń rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022.      

       

  • Kontakty

   • (22) 781 - 10 - 17, (22) 771 - 46 - 10
   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki,
   • zs1@marki.pl
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.00 - 15.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych